Công bố danh sách 17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là 1 trong 17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021.

Ban hành kèm theo Quyết định số 2290/QĐ-BTC là danh sách 17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ, bao gồm: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại (TM) Cổ phần (CP) Ngoại thương Việt Nam, Công ty CP Tp.HCM, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Ngân hàng TM CP Á Châu, Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TM CP Sài Gòn, Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TM CP Phát triển TP.HCM, Ngân hàng TM CP Quân đội, Ngân hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng TM CP Phương Đông, Ngân hàng TM CP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TM CP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TM CP Tiên Phong, Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TM CP Việt Nam Thịnh Vượng.

Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021.

17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ.


Nguồn: Đầu tư 

Tạp chí Kinh tế toàn cầu - Trang tin điện tử tổng hợp Kinh tế, Kinh doanh, Tiền tệ, tài chính, văn hóa xã hội

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm